Kiểm soát chất lượng
V/v chấp thuận độ cao tĩnh không xây dựng công trình