Giấy phép xây dựng số 71/GPXD 
Của sở Xây dựng cấp cho chủ đầu tư:

Công ty Cổ phần Toa xe Hải Phòng