Quy hoạch 

V/v chấp thuận phương án kiến trúc Dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội số 39 đường Lương Khánh Thiện