QUYẾT ĐỊNH CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ

Dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội số 39 đường

Lương Khánh Thiện (Khu nhà ở xã hội Quang Vinh)