Thông báo :Kế hoạch tiếp nhận hồ sơ đăng ký mua NOXH tại dự án Noxh Quang Vinh (link kèm theo)

Tài liệu đính kèm: 

Chia sẻ bài này
Các Thẻ
Lưu trữ
Công ty Cổ phần Toa xe Hải Phòng đầu tư Dự án Khu nhà ở xã hội Quang Vinh