Tin tức - TOAXEHAIPHONG.VN RSS TOAXEHAIPHONG toaxehaiphong.vn RSS Mon, 05 Jun 2017 03:11:43 +0700 TOAXEHAIPHONG toaxehaiphong.vn http://www.toaxehaiphong.vn/rss http://www.toaxehaiphong.vn http://www.toaxehaiphong.vn/rss/tin-tuc.rss Nghị quyết Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2017
Tải file    /uploads/files/Nghi%20quyet%20DH%202017.docx để biết thêm chi...]]>
Thu, 01 Jun 2017 02:40:18 +0700 http://www.toaxehaiphong.vn/tin-tuc/281/nghi-quyet-dai-hoi-dong-co-dong-thuong-nien-nam-2017.html http://www.toaxehaiphong.vn/tin-tuc/281/nghi-quyet-dai-hoi-dong-co-dong-thuong-nien-nam-2017.html
Biên bản họp Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2017
Tải file  /uploads/files/Bien%20ban%20DHDCD%202017.doc để biết thêm chi...]]>
Thu, 01 Jun 2017 02:38:11 +0700 http://www.toaxehaiphong.vn/tin-tuc/280/bien-ban-hop-dai-hoi-dong-co-dong-thuong-nien-nam-2017.html http://www.toaxehaiphong.vn/tin-tuc/280/bien-ban-hop-dai-hoi-dong-co-dong-thuong-nien-nam-2017.html
Công bố thông tin trên cổng thông tin điện tử UBCK nhà nước
]]>
Sat, 27 May 2017 10:59:33 +0700 http://www.toaxehaiphong.vn/tin-tuc/279/cong-bo-thong-tin-tren-cong-thong-tin-dien-tu-ubck-nha-nuoc.html http://www.toaxehaiphong.vn/tin-tuc/279/cong-bo-thong-tin-tren-cong-thong-tin-dien-tu-ubck-nha-nuoc.html
Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của hội đồng quản trị năm 2016 và kế hoạch năm 2017
Tải file /uploads/files/scan0004.pdf để biết thêm chi...]]>
Sat, 27 May 2017 07:52:40 +0700 http://www.toaxehaiphong.vn/tin-tuc/278/bao-cao-cua-hoi-dong-quan-tri-ve-quan-tri-va-ket-qua-hoat-dong-cua-hoi-dong-quan-tri-nam-2016-va-ke-hoach-nam-2017.html http://www.toaxehaiphong.vn/tin-tuc/278/bao-cao-cua-hoi-dong-quan-tri-ve-quan-tri-va-ket-qua-hoat-dong-cua-hoi-dong-quan-tri-nam-2016-va-ke-hoach-nam-2017.html
Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017
Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017...]]>
Mon, 22 May 2017 06:10:19 +0700 http://www.toaxehaiphong.vn/tin-tuc/277/chuong-trinh-dai-hoi-dong-co-dong-thuong-nien-nam-2017.html http://www.toaxehaiphong.vn/tin-tuc/277/chuong-trinh-dai-hoi-dong-co-dong-thuong-nien-nam-2017.html
Thông báo về việc tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2017
]]>
Wed, 17 May 2017 03:53:31 +0700 http://www.toaxehaiphong.vn/tin-tuc/273/thong-bao-ve-viec-to-chuc-dai-hoi-co-dong-thuong-nien-nam-2017.html http://www.toaxehaiphong.vn/tin-tuc/273/thong-bao-ve-viec-to-chuc-dai-hoi-co-dong-thuong-nien-nam-2017.html
Quyết định về việc triệu tập ĐHCĐ năm 2017
]]>
Tue, 16 May 2017 10:09:16 +0700 http://www.toaxehaiphong.vn/tin-tuc/272/quyet-dinh-ve-viec-trieu-tap-dhcd-nam-2017.html http://www.toaxehaiphong.vn/tin-tuc/272/quyet-dinh-ve-viec-trieu-tap-dhcd-nam-2017.html
Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của ông Nguyễn Văn Vương - Chủ tịch HĐQT
]]>
Wed, 12 Apr 2017 03:05:44 +0700 http://www.toaxehaiphong.vn/tin-tuc/270/bao-cao-ket-qua-giao-dich-co-phieu-cua-ong-nguyen-van-vuong-chu-tich-hdqt.html http://www.toaxehaiphong.vn/tin-tuc/270/bao-cao-ket-qua-giao-dich-co-phieu-cua-ong-nguyen-van-vuong-chu-tich-hdqt.html
Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của ông Nguyễn Văn Chự - bố của ông Nguyễn Quang Trung Phó Giám đốc
]]>
Wed, 12 Apr 2017 03:04:43 +0700 http://www.toaxehaiphong.vn/tin-tuc/269/bao-cao-ket-qua-giao-dich-co-phieu-cua-ong-nguyen-van-chu-bo-cua-ong-nguyen-quang-trung-pho-giam-doc.html http://www.toaxehaiphong.vn/tin-tuc/269/bao-cao-ket-qua-giao-dich-co-phieu-cua-ong-nguyen-van-chu-bo-cua-ong-nguyen-quang-trung-pho-giam-doc.html
Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của ông Nguyễn Quang Kiên - Chuyên viên phòng Kế hoạch - Vật tư
]]>
Wed, 12 Apr 2017 03:01:53 +0700 http://www.toaxehaiphong.vn/tin-tuc/268/bao-cao-ket-qua-giao-dich-co-phieu-cua-ong-nguyen-quang-kien-chuyen-vien-phong-ke-hoach-vat-tu.html http://www.toaxehaiphong.vn/tin-tuc/268/bao-cao-ket-qua-giao-dich-co-phieu-cua-ong-nguyen-quang-kien-chuyen-vien-phong-ke-hoach-vat-tu.html
Công bố thông tin trên cổng thông tin điện tử ngày 09/4/2017
]]>
Wed, 12 Apr 2017 03:00:39 +0700 http://www.toaxehaiphong.vn/tin-tuc/267/cong-bo-thong-tin-tren-cong-thong-tin-dien-tu-ngay-0942017.html http://www.toaxehaiphong.vn/tin-tuc/267/cong-bo-thong-tin-tren-cong-thong-tin-dien-tu-ngay-0942017.html
Báo cáo thường niên 2016
]]>
Sat, 08 Apr 2017 07:46:00 +0700 http://www.toaxehaiphong.vn/tin-tuc/266/bao-cao-thuong-nien-2016.html http://www.toaxehaiphong.vn/tin-tuc/266/bao-cao-thuong-nien-2016.html
Công bố thông tin giao dịch nội bộ trên cổng thông tin điện tử ngày 29-3-2017
]]>
Wed, 29 Mar 2017 07:46:00 +0700 http://www.toaxehaiphong.vn/tin-tuc/265/cong-bo-thong-tin-giao-dich-noi-bo-tren-cong-thong-tin-dien-tu-ngay-29-3-2017.html http://www.toaxehaiphong.vn/tin-tuc/265/cong-bo-thong-tin-giao-dich-noi-bo-tren-cong-thong-tin-dien-tu-ngay-29-3-2017.html
Báo cáo kiểm toán 2016
]]>
Sat, 18 Mar 2017 07:46:00 +0700 http://www.toaxehaiphong.vn/tin-tuc/258/bao-cao-kiem-toan-2016.html http://www.toaxehaiphong.vn/tin-tuc/258/bao-cao-kiem-toan-2016.html
Công bố Đơn vị kiểm toán Công ty CP Toa xe Hải Phòng năm 2016
]]>
Sat, 24 Dec 2016 09:57:19 +0700 http://www.toaxehaiphong.vn/tin-tuc/257/cong-bo-don-vi-kiem-toan-cong-ty-cp-toa-xe-hai-phong-nam-2016.html http://www.toaxehaiphong.vn/tin-tuc/257/cong-bo-don-vi-kiem-toan-cong-ty-cp-toa-xe-hai-phong-nam-2016.html
Công bố thông tin trên cổng thông tin điện tử ngày 23-12-2016
]]>
Fri, 23 Dec 2016 02:55:28 +0700 http://www.toaxehaiphong.vn/tin-tuc/256/cong-bo-thong-tin-tren-cong-thong-tin-dien-tu-ngay-23-12-2016.html http://www.toaxehaiphong.vn/tin-tuc/256/cong-bo-thong-tin-tren-cong-thong-tin-dien-tu-ngay-23-12-2016.html
Quyết định bổ nhiệm ông Phạm Văn Toàn làm Kế toán trưởng Công ty cổ phần Toa xe Hải Phòng
]]>
Fri, 23 Dec 2016 02:54:35 +0700 http://www.toaxehaiphong.vn/tin-tuc/255/quyet-dinh-bo-nhiem-ong-pham-van-toan-lam-ke-toan-truong-cong-ty-co-phan-toa-xe-hai-phong.html http://www.toaxehaiphong.vn/tin-tuc/255/quyet-dinh-bo-nhiem-ong-pham-van-toan-lam-ke-toan-truong-cong-ty-co-phan-toa-xe-hai-phong.html
Quyết định miễn nhiệm chức danh Kế toán trưởng bà Vũ Thị Hồng
]]>
Fri, 23 Dec 2016 02:53:32 +0700 http://www.toaxehaiphong.vn/tin-tuc/254/quyet-dinh-mien-nhiem-chuc-danh-ke-toan-truong-ba-vu-thi-hong.html http://www.toaxehaiphong.vn/tin-tuc/254/quyet-dinh-mien-nhiem-chuc-danh-ke-toan-truong-ba-vu-thi-hong.html
NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP TOA XE HẢI PHÒNG Ngày 30 tháng 7 năm 2016
CÔNG TY CP TOA XE HẢI PHÒNG CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 15A /NQ - HĐQT Hải Phòng, ngày 30  tháng 7 năm 2016.   NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN TOA XE HẢI PHÒNG   HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP TOA XE HẢI PHÒNG Căn cứ Luật Doanh nghiệp Nước CHXHCN Việt Nam; Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Toa xe Hải Phòng; Căn cứ vào tình hình hoạt động SXKD thực tế tại Công ty, Ngày 30 tháng 7 năm 2016 Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Toa xe Hải Phòng đã họp gồm 03 thành viên tham dự cuộc họp có các thành viên Ban Giám đốc điều hành, thành viên Ban kiểm soát Công ty. NỘI DUNG HỌP: 1. Kiểm điểm công tác quản trị, sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2016. 2. Triển khai nhiệm vụ Hội đồng Quản trị 6 tháng cuối năm 2016. Qua ý kiến thảo luận của các Thành viên HĐQT và thành phần cùng tham dự. Hội đồng quản trị đã biểu quyết thống nhất (3/3 thành viên).                                              QUYẾT NGHỊ: 1. Kiểm điểm công tác quản trị doanh nghiệp, SXKD 6 tháng đầu năm 2016: 1.1. Kiểm điểm công tác quản trị 6 tháng đầu năm 2016: + HĐQT đã tổ chức tốt Đại hội cổ đông thường niên năm 2016 đã thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh đầu tư cho phát triển năm, HĐQT tập trung chỉ đạo thực hiện các Quy chế hoạt động của HĐQT, phối hợp giữa HĐQT với Giám đốc, Ban kiểm soát đi vào nề nếp.  + Về tái cơ cấu doanh nghiệp: Đó sắp xếp cơ cấu lại 03 phân xưởng sản xuất thành 02 phân xưởng chính (Phân xưởng toa xe và phụ tùng và Phân xưởng toa xe và điện máy) đã đi vào hoạt động đã phát huy tác dụng theo chiều hướng tốt; Chỉ đạo, ra nghị Quyết về việc giải quyết thôi việc trợ cấp cho người lao động trong doanh nghiệp có nguyện vọng xin nghỉ việc để tiếp tục sắp xếp lại lao động theo hướng tinh gọn, ký lại hợp đồng mùa vụ với một số lao động khối gián tiếp bổ trợ. + HĐQT đã thống nhất các khoản chi phí dịch vụ để tìm kiếm công ăn việc làm, các dịch vụ có nguồn thu của doanh nghiệp. + Về công tác quản lý doanh thu chặt chẽ các sản phẩm bán hàng các dịch và cho thuê đều xuất hóa đơn bán hàng theo quy định. 1.2. Kiểm điểm kế hoạch sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2016. Hội đồng quản trị thống nhất với chỉ tiêu và đánh giá thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh 06 tháng đầu năm 2016 tại báo cáo và các ý kiến tham gia của các thành viên HĐQT, Ban Giám đốc, Ban kiểm soát tham dự họp. + Trong 06 tháng đầu năm công việc chưa thật ổn định vì số lượng xe khách vào sửa chữa hạn chế, xe hàng sửa chữa thì rất nặng dẫn đến thu nhập chưa ổn định, thấp. + Tổng sản lượng thực hiện được khoảng trên 10,85 tỷ đạt khoảng 29% kế hoạch cả năm. + Thu nhập của người lao động bình quân 4.900.000đồng/người/tháng. + Lơi nhuận trước thuế tính đến 30/6/2016 lỗ trên 238.807.135đồng. + Về phát triển thị trường sản xuất kinh doanh ngoài có một số hợp đồng bán phụ tùng toa xe cho khu vực Quảng Ninh.    1.3. Về một số khó khăn tồn tại cần khắc phục. + Nghiên cứu và chỉ đạo các bộ phận trong Công ty để tìm ra phương án mới, thị trường mới để gia tăng nguồn thu mới còn làm chưa tốt. + Chỉ đạo các bộ phận nghiên cứu đưa ra các biện pháp công nghệ và quản lý chi phí vật tư đầu vào để tăng năng suất lao động giảm chi phí vật tư đầu vào, giảm ô nhiễm môi trường khi sơn chưa triển khai kiên quyết. + Năng suất lao động của toàn công ty còn thấp, nhiều bộ phận thiếu tự giác lao động, lao động không đủ 8 tiếng trong ngày. Năng suất lao động thấp không đủ chi phí cho quản lý doanh nghiệp. + Chi phí cho quản lý doanh nghiệp, chi phí điện nước sinh hoạt tiếp tục tăng. + Chi trả trợ cấp thôi việc: Trong 6 tháng đã chi trả tiền trợ cấp cho 03 lao động xin nghỉ việc là 24.006.000đồng. + Chi phí vật tư tiền lương bảo dưỡng thiết bị máy móc tăng cao. + Chi phí vật tư phụ tùng toa xe sửa chữa định kỳ tăng cao. + Chất lượng sản phẩm công tác kiểm tra trước khi giao hàng, hàng nhập kho chưa được tốt, hiện nay phản công chất lượng các sản phẩm trong và ngoài ngành còn nhiều. Phát sinh chi phí do phản công chất lượng tăng cao, tập chung tìm ra nguyên nhân tại sao chất lượng lại như vậy do thiết kế, do công nghệ chế tạo, do làm bừa làm ẩu, bớt xén quy trình, do kiểm tra sản phẩm. Phải tìm ra biện pháp cụ thể để giảm phản công về chất lượng khi xe ra vận dụng. + Một số bộ phận trực tiếp sản xuất thiếu thợ chính chuyên ngành.  2. Mục tiêu, nhiệm vụ, sản xuất kinh doanh, đầu tư cho phát triển 6 tháng cuối năm 2016: Mục tiêu: Bám sát vào nhiệm vụ cả năm 2016 đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 đặt ra. HĐQT thống nhất giao chỉ tiêu sản xuất kinh doanh 6 tháng cuối năm để Giám đốc chỉ đạo thực hiện gồm: + Tổng doanh thu viết được hóa đơn thanh toán trên 29,307 tỷ đồng. + Thu nhập bình quân của người lao động trên 5.500.000 đồng/người/tháng. + Lợi nhuận trước thuế trên 1.600.000.000đồng, phấn đấu cổ tức đạt 4,5%/ năm.  3. Một số nhiệm vụ cụ thể thực hiện 6 tháng cuối năm năm 2016.   + Về công tác quản trị doanh nghiệp: Thống nhất ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT phân công lại nhiệm vụ cho các thành viên Hội đồng quản trị công ty từ tháng 7/2016 đến kỳ Đại hội đồng cổ đông gần nhất; thực hiện phương châm chỉ đạo đổi mới phương thức quản trị doanh nghiệp theo hướng tiết giảm đầu mối, gọn và linh hoạt trong điều hành sản xuất kinh doanh, giao cho Giám đốc công ty tiếp tục xây dựng phương án sắp xếp lại lao động, rà soát và hoàn thiện lại qui chế trả lương trong công ty, chuẩn bị công tác đại hội cổ đông bất thường khi thoái hết vốn nhà nước tại doanh nghiệp.   + Về sản xuất kinh doanh HĐQT thống nhất giao cho Giám đốc chỉ đạo tổ chức thực hiện để hoàn thành các hợp đồng đã ký với khách hàng, tìm kiếm thêm thị trường đủ việc làm. Tiếp tục thực hiện ký kết sửa chữa lớn toa xe cho Công ty Apatit Việt Nam theo cơ chế thực hiện như năm 2015, đảm bảo doanh thu và lợi nhuận, tiếp tục tổ chức thanh lý các thiết bị không sử dụng được, thu gom phế liệu vật tư bán thu hồi vốn.        + Trên cơ sở đề nghị của Ban điều hành, Hội đồng quản trị thống nhất giao cho Giám đốc xây dựng kế hoạch đầu tư thêm thiết bị máy hàn trục bánh xe có chất lượng cao để đảm bảo ổn định trong công nghệ hàn tiện trục bánh, công nghệ luộc rửa khung giá chuyển hướng toa xe, đề án tiết kiệm điện chiếu sáng ban đêm, tiết kiệm nước phục vụ sản xuất và sinh hoạt và chủ động đầu tư dụng cụ thiết bị cầm tay để phục vụ sản xuất theo phân cấp quản lý đầu tư. + Tiếp cận và chuẩn bị phương án tham gia các dự án của ĐSVN: Cải tạo các toa xe khách, sửa chữa các toa xe hàng lớn và nhỏ. + Quản lý doanh thu: Thanh toán và viết hóa đơn các sản phẩm đã giao cho khách hàng và thu hồi vốn, các dịch vụ đều viết hóa đơn tài chính. + Quản lý chi phí: Kiểm tra chặt chẽ giá cả vật tư đầu vào mở thêm thị trường mua để có nhiều lựa chọn, minh mạch và công khai mua bán vật tư thiết bị phụ tùng kiểm tra biên bản giải thể sửa chữa toa xe, quản lý hàng tự chế nhập kho. Quản lý kế hoạch bảo dưỡng thiết bị máy móc đảm bảo sản xuất và hiệu quả chung. + Thực hành tiết kiệm, giảm các chi phí không cần thiết để giảm chi. + HĐQT, Ban KS tăng cường kiểm tra giám sát về các mặt công tác quản trị doanh nghiệp, sản xuất kinh doanh.    4. Tổ chức thực hiện:           + Trên cơ sở của Nghị quyết này, HĐQT giao cho các thành viên HĐQT, Ban Giám đốc điều hành, các bộ phận trong Công ty chỉ đạo triển khai thực hiện.           + Các thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát tăng cường kiểm tra giám sát theo chức năng.        Nơi nhận: - Đảng ủy, Các Thành viên HĐQT; - Giám Đốc, Phó Giám Đốc; - Ban Kiểm soát; - Các bộ phận trong công ty; - Lưu TCHC.     TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CHỦ TỊCH (đã ký)       Nguyễn Văn Vương                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ...]]>
Mon, 14 Nov 2016 03:41:58 +0700 http://www.toaxehaiphong.vn/tin-tuc/250/nghi-quyet-hoi-dong-quan-tri-cong-ty-cp-toa-xe-hai-phong-ngay-30-thang-7-nam-2016.html http://www.toaxehaiphong.vn/tin-tuc/250/nghi-quyet-hoi-dong-quan-tri-cong-ty-cp-toa-xe-hai-phong-ngay-30-thang-7-nam-2016.html
Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của Ông Nguyễn Văn Vương - Chủ tịch HĐQT
]]>
Wed, 26 Oct 2016 02:39:23 +0700 http://www.toaxehaiphong.vn/tin-tuc/249/bao-cao-ket-qua-giao-dich-co-phieu-cua-ong-nguyen-van-vuong-chu-tich-hdqt.html http://www.toaxehaiphong.vn/tin-tuc/249/bao-cao-ket-qua-giao-dich-co-phieu-cua-ong-nguyen-van-vuong-chu-tich-hdqt.html