Tin tức - TOAXEHAIPHONG.VN RSS TOAXEHAIPHONG toaxehaiphong.vn RSS Tue, 15 Aug 2017 09:54:49 +0700 TOAXEHAIPHONG toaxehaiphong.vn http://toaxehaiphong.vn/rss http://toaxehaiphong.vn http://toaxehaiphong.vn/rss/tin-tuc.rss Báo cáo tài chính và hoạt động sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2017
Tải file /uploads/files/scan0002.pdf để biết thêm chi tiết...]]>
Thu, 10 Aug 2017 03:37:59 +0700 http://toaxehaiphong.vn/tin-tuc/285/bao-cao-tai-chinh-va-hoat-dong-san-xuat-kinh-doanh-6-thang-dau-nam-2017.html http://toaxehaiphong.vn/tin-tuc/285/bao-cao-tai-chinh-va-hoat-dong-san-xuat-kinh-doanh-6-thang-dau-nam-2017.html
Nghị quyết HĐQT 6 tháng đầu năm 2017
Tải file/uploads/files/NQ%20HDQT%20%206%20dau%20nam%202017.doc để biết thêm chi...]]>
Wed, 02 Aug 2017 09:24:38 +0700 http://toaxehaiphong.vn/tin-tuc/284/nghi-quyet-hdqt-6-thang-dau-nam-2017.html http://toaxehaiphong.vn/tin-tuc/284/nghi-quyet-hdqt-6-thang-dau-nam-2017.html
báo cáo HĐQT 6 tháng đầu năm 2017
Tải file  /uploads/files/scan0001.pdf để biết thêm chi...]]>
Mon, 17 Jul 2017 04:53:36 +0700 http://toaxehaiphong.vn/tin-tuc/283/bao-cao-hdqt-6-thang-dau-nam-2017.html http://toaxehaiphong.vn/tin-tuc/283/bao-cao-hdqt-6-thang-dau-nam-2017.html
Nghị quyết Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2017
Tải file    /uploads/files/Nghi%20quyet%20DH%202017.docx để biết thêm chi...]]>
Thu, 01 Jun 2017 02:40:18 +0700 http://toaxehaiphong.vn/tin-tuc/281/nghi-quyet-dai-hoi-dong-co-dong-thuong-nien-nam-2017.html http://toaxehaiphong.vn/tin-tuc/281/nghi-quyet-dai-hoi-dong-co-dong-thuong-nien-nam-2017.html
Biên bản họp Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2017
Tải file  /uploads/files/Bien%20ban%20DHDCD%202017.doc để biết thêm chi...]]>
Thu, 01 Jun 2017 02:38:11 +0700 http://toaxehaiphong.vn/tin-tuc/280/bien-ban-hop-dai-hoi-dong-co-dong-thuong-nien-nam-2017.html http://toaxehaiphong.vn/tin-tuc/280/bien-ban-hop-dai-hoi-dong-co-dong-thuong-nien-nam-2017.html
Công bố thông tin trên cổng thông tin điện tử UBCK nhà nước
]]>
Sat, 27 May 2017 10:59:33 +0700 http://toaxehaiphong.vn/tin-tuc/279/cong-bo-thong-tin-tren-cong-thong-tin-dien-tu-ubck-nha-nuoc.html http://toaxehaiphong.vn/tin-tuc/279/cong-bo-thong-tin-tren-cong-thong-tin-dien-tu-ubck-nha-nuoc.html
Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của hội đồng quản trị năm 2016 và kế hoạch năm 2017
Tải file /uploads/files/scan0004.pdf để biết thêm chi...]]>
Sat, 27 May 2017 07:52:40 +0700 http://toaxehaiphong.vn/tin-tuc/278/bao-cao-cua-hoi-dong-quan-tri-ve-quan-tri-va-ket-qua-hoat-dong-cua-hoi-dong-quan-tri-nam-2016-va-ke-hoach-nam-2017.html http://toaxehaiphong.vn/tin-tuc/278/bao-cao-cua-hoi-dong-quan-tri-ve-quan-tri-va-ket-qua-hoat-dong-cua-hoi-dong-quan-tri-nam-2016-va-ke-hoach-nam-2017.html
Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017
Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017...]]>
Mon, 22 May 2017 06:10:19 +0700 http://toaxehaiphong.vn/tin-tuc/277/chuong-trinh-dai-hoi-dong-co-dong-thuong-nien-nam-2017.html http://toaxehaiphong.vn/tin-tuc/277/chuong-trinh-dai-hoi-dong-co-dong-thuong-nien-nam-2017.html
Thông báo về việc tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2017
]]>
Wed, 17 May 2017 03:53:31 +0700 http://toaxehaiphong.vn/tin-tuc/273/thong-bao-ve-viec-to-chuc-dai-hoi-co-dong-thuong-nien-nam-2017.html http://toaxehaiphong.vn/tin-tuc/273/thong-bao-ve-viec-to-chuc-dai-hoi-co-dong-thuong-nien-nam-2017.html
Quyết định về việc triệu tập ĐHCĐ năm 2017
]]>
Tue, 16 May 2017 10:09:16 +0700 http://toaxehaiphong.vn/tin-tuc/272/quyet-dinh-ve-viec-trieu-tap-dhcd-nam-2017.html http://toaxehaiphong.vn/tin-tuc/272/quyet-dinh-ve-viec-trieu-tap-dhcd-nam-2017.html
Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của ông Nguyễn Văn Vương - Chủ tịch HĐQT
]]>
Wed, 12 Apr 2017 03:05:44 +0700 http://toaxehaiphong.vn/tin-tuc/270/bao-cao-ket-qua-giao-dich-co-phieu-cua-ong-nguyen-van-vuong-chu-tich-hdqt.html http://toaxehaiphong.vn/tin-tuc/270/bao-cao-ket-qua-giao-dich-co-phieu-cua-ong-nguyen-van-vuong-chu-tich-hdqt.html
Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của ông Nguyễn Văn Chự - bố của ông Nguyễn Quang Trung Phó Giám đốc
]]>
Wed, 12 Apr 2017 03:04:43 +0700 http://toaxehaiphong.vn/tin-tuc/269/bao-cao-ket-qua-giao-dich-co-phieu-cua-ong-nguyen-van-chu-bo-cua-ong-nguyen-quang-trung-pho-giam-doc.html http://toaxehaiphong.vn/tin-tuc/269/bao-cao-ket-qua-giao-dich-co-phieu-cua-ong-nguyen-van-chu-bo-cua-ong-nguyen-quang-trung-pho-giam-doc.html
Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của ông Nguyễn Quang Kiên - Chuyên viên phòng Kế hoạch - Vật tư
]]>
Wed, 12 Apr 2017 03:01:53 +0700 http://toaxehaiphong.vn/tin-tuc/268/bao-cao-ket-qua-giao-dich-co-phieu-cua-ong-nguyen-quang-kien-chuyen-vien-phong-ke-hoach-vat-tu.html http://toaxehaiphong.vn/tin-tuc/268/bao-cao-ket-qua-giao-dich-co-phieu-cua-ong-nguyen-quang-kien-chuyen-vien-phong-ke-hoach-vat-tu.html
Công bố thông tin trên cổng thông tin điện tử ngày 09/4/2017
]]>
Wed, 12 Apr 2017 03:00:39 +0700 http://toaxehaiphong.vn/tin-tuc/267/cong-bo-thong-tin-tren-cong-thong-tin-dien-tu-ngay-0942017.html http://toaxehaiphong.vn/tin-tuc/267/cong-bo-thong-tin-tren-cong-thong-tin-dien-tu-ngay-0942017.html
Báo cáo thường niên 2016
]]>
Sat, 08 Apr 2017 07:46:00 +0700 http://toaxehaiphong.vn/tin-tuc/266/bao-cao-thuong-nien-2016.html http://toaxehaiphong.vn/tin-tuc/266/bao-cao-thuong-nien-2016.html
Công bố thông tin giao dịch nội bộ trên cổng thông tin điện tử ngày 29-3-2017
]]>
Wed, 29 Mar 2017 07:46:00 +0700 http://toaxehaiphong.vn/tin-tuc/265/cong-bo-thong-tin-giao-dich-noi-bo-tren-cong-thong-tin-dien-tu-ngay-29-3-2017.html http://toaxehaiphong.vn/tin-tuc/265/cong-bo-thong-tin-giao-dich-noi-bo-tren-cong-thong-tin-dien-tu-ngay-29-3-2017.html
Báo cáo kiểm toán 2016
]]>
Sat, 18 Mar 2017 07:46:00 +0700 http://toaxehaiphong.vn/tin-tuc/258/bao-cao-kiem-toan-2016.html http://toaxehaiphong.vn/tin-tuc/258/bao-cao-kiem-toan-2016.html
Công bố Đơn vị kiểm toán Công ty CP Toa xe Hải Phòng năm 2016
]]>
Sat, 24 Dec 2016 09:57:19 +0700 http://toaxehaiphong.vn/tin-tuc/257/cong-bo-don-vi-kiem-toan-cong-ty-cp-toa-xe-hai-phong-nam-2016.html http://toaxehaiphong.vn/tin-tuc/257/cong-bo-don-vi-kiem-toan-cong-ty-cp-toa-xe-hai-phong-nam-2016.html
Công bố thông tin trên cổng thông tin điện tử ngày 23-12-2016
]]>
Fri, 23 Dec 2016 02:55:28 +0700 http://toaxehaiphong.vn/tin-tuc/256/cong-bo-thong-tin-tren-cong-thong-tin-dien-tu-ngay-23-12-2016.html http://toaxehaiphong.vn/tin-tuc/256/cong-bo-thong-tin-tren-cong-thong-tin-dien-tu-ngay-23-12-2016.html
Quyết định bổ nhiệm ông Phạm Văn Toàn làm Kế toán trưởng Công ty cổ phần Toa xe Hải Phòng
]]>
Fri, 23 Dec 2016 02:54:35 +0700 http://toaxehaiphong.vn/tin-tuc/255/quyet-dinh-bo-nhiem-ong-pham-van-toan-lam-ke-toan-truong-cong-ty-co-phan-toa-xe-hai-phong.html http://toaxehaiphong.vn/tin-tuc/255/quyet-dinh-bo-nhiem-ong-pham-van-toan-lam-ke-toan-truong-cong-ty-co-phan-toa-xe-hai-phong.html