Tin tức - TOAXEHAIPHONG.VN RSS TOAXEHAIPHONG toaxehaiphong.vn RSS Sun, 22 Apr 2018 01:42:25 +0700 TOAXEHAIPHONG toaxehaiphong.vn http://toaxehaiphong.vn/rss http://toaxehaiphong.vn http://toaxehaiphong.vn/rss/tin-tuc.rss Báo cáo tài chính năm 2017
tải file /uploads/files/b%C3%A1o%20c%C3%A1o%20t%C3%A0i%20ch%C3%ADnh%202017(1).pdf để biết thêm chi tiết...]]>
Thu, 19 Apr 2018 03:05:36 +0700 http://toaxehaiphong.vn/tin-tuc/309/bao-cao-tai-chinh-nam-2017.html http://toaxehaiphong.vn/tin-tuc/309/bao-cao-tai-chinh-nam-2017.html
Chương trình ĐHĐCĐ thường niên 2018
Tải file /uploads/files/Chuong%20trinh%20DHDCD%202018.pdf để biết thêm chi tiết...]]>
Wed, 18 Apr 2018 01:39:58 +0700 http://toaxehaiphong.vn/tin-tuc/306/chuong-trinh-dhdcd-thuong-nien-2018.html http://toaxehaiphong.vn/tin-tuc/306/chuong-trinh-dhdcd-thuong-nien-2018.html
Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017
Tải file/uploads/files/scan0005.pdf để biết thêm chi tiết...]]>
Mon, 18 Dec 2017 04:47:36 +0700 http://toaxehaiphong.vn/tin-tuc/293/nghi-quyet-dai-hoi-dong-co-dong-bat-thuong-nam-2017.html http://toaxehaiphong.vn/tin-tuc/293/nghi-quyet-dai-hoi-dong-co-dong-bat-thuong-nam-2017.html
Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017
Tải file/uploads/files/scan0004%284%29.pdf để biết thêm chi tiết...]]>
Mon, 18 Dec 2017 04:45:49 +0700 http://toaxehaiphong.vn/tin-tuc/292/bien-ban-hop-dai-hoi-dong-co-dong-bat-thuong-nam-2017.html http://toaxehaiphong.vn/tin-tuc/292/bien-ban-hop-dai-hoi-dong-co-dong-bat-thuong-nam-2017.html
Tài liệu chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu Tháng 12 năm 2017
Tải file /uploads/files/scan0001%281%29.pdf để biết thêm chi tiết...]]>
Thu, 07 Dec 2017 10:18:39 +0700 http://toaxehaiphong.vn/tin-tuc/291/tai-lieu-chao-ban-co-phan-cho-co-dong-hien-huu-thang-12-nam-2017.html http://toaxehaiphong.vn/tin-tuc/291/tai-lieu-chao-ban-co-phan-cho-co-dong-hien-huu-thang-12-nam-2017.html
Chương trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017
Tải file /uploads/files/scan0004%283%29.pdf để biết thêm chi tiết...]]>
Thu, 23 Nov 2017 07:36:40 +0700 http://toaxehaiphong.vn/tin-tuc/290/chuong-trinh-dai-hoi-dong-co-dong-bat-thuong-nam-2017.html http://toaxehaiphong.vn/tin-tuc/290/chuong-trinh-dai-hoi-dong-co-dong-bat-thuong-nam-2017.html
Thông báo về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017
Tải file/uploads/files/scan0003%283%29.pdf để biết thêm chi tiết...]]>
Tue, 21 Nov 2017 01:08:43 +0700 http://toaxehaiphong.vn/tin-tuc/289/thong-bao-ve-viec-to-chuc-dai-hoi-dong-co-dong-bat-thuong-nam-2017.html http://toaxehaiphong.vn/tin-tuc/289/thong-bao-ve-viec-to-chuc-dai-hoi-dong-co-dong-bat-thuong-nam-2017.html
Thông báo về việc hủy Công ty đại chúng
Tải file /uploads/files/TB%20h%E1%BB%A7y%20%C4%90KTT%C4%90C.pdf để biết thêm chi tiết...]]>
Thu, 16 Nov 2017 02:02:58 +0700 http://toaxehaiphong.vn/tin-tuc/286/thong-bao-ve-viec-huy-cong-ty-dai-chung.html http://toaxehaiphong.vn/tin-tuc/286/thong-bao-ve-viec-huy-cong-ty-dai-chung.html
Báo cáo tài chính và hoạt động sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2017
Tải file /uploads/files/scan0002.pdf để biết thêm chi tiết...]]>
Thu, 10 Aug 2017 03:37:59 +0700 http://toaxehaiphong.vn/tin-tuc/285/bao-cao-tai-chinh-va-hoat-dong-san-xuat-kinh-doanh-6-thang-dau-nam-2017.html http://toaxehaiphong.vn/tin-tuc/285/bao-cao-tai-chinh-va-hoat-dong-san-xuat-kinh-doanh-6-thang-dau-nam-2017.html
Nghị quyết HĐQT 6 tháng đầu năm 2017
Tải file/uploads/files/NQ%20HDQT%20%206%20dau%20nam%202017.doc để biết thêm chi...]]>
Wed, 02 Aug 2017 09:24:38 +0700 http://toaxehaiphong.vn/tin-tuc/284/nghi-quyet-hdqt-6-thang-dau-nam-2017.html http://toaxehaiphong.vn/tin-tuc/284/nghi-quyet-hdqt-6-thang-dau-nam-2017.html
báo cáo HĐQT 6 tháng đầu năm 2017
Tải file  /uploads/files/scan0001.pdf để biết thêm chi...]]>
Mon, 17 Jul 2017 04:53:36 +0700 http://toaxehaiphong.vn/tin-tuc/283/bao-cao-hdqt-6-thang-dau-nam-2017.html http://toaxehaiphong.vn/tin-tuc/283/bao-cao-hdqt-6-thang-dau-nam-2017.html
Nghị quyết Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2017
Tải file    /uploads/files/Nghi%20quyet%20DH%202017.docx để biết thêm chi...]]>
Thu, 01 Jun 2017 02:40:18 +0700 http://toaxehaiphong.vn/tin-tuc/281/nghi-quyet-dai-hoi-dong-co-dong-thuong-nien-nam-2017.html http://toaxehaiphong.vn/tin-tuc/281/nghi-quyet-dai-hoi-dong-co-dong-thuong-nien-nam-2017.html
Biên bản họp Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2017
Tải file  /uploads/files/Bien%20ban%20DHDCD%202017.doc để biết thêm chi...]]>
Thu, 01 Jun 2017 02:38:11 +0700 http://toaxehaiphong.vn/tin-tuc/280/bien-ban-hop-dai-hoi-dong-co-dong-thuong-nien-nam-2017.html http://toaxehaiphong.vn/tin-tuc/280/bien-ban-hop-dai-hoi-dong-co-dong-thuong-nien-nam-2017.html
Công bố thông tin trên cổng thông tin điện tử UBCK nhà nước
]]>
Sat, 27 May 2017 10:59:33 +0700 http://toaxehaiphong.vn/tin-tuc/279/cong-bo-thong-tin-tren-cong-thong-tin-dien-tu-ubck-nha-nuoc.html http://toaxehaiphong.vn/tin-tuc/279/cong-bo-thong-tin-tren-cong-thong-tin-dien-tu-ubck-nha-nuoc.html
Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của hội đồng quản trị năm 2016 và kế hoạch năm 2017
Tải file /uploads/files/scan0004.pdf để biết thêm chi...]]>
Sat, 27 May 2017 07:52:40 +0700 http://toaxehaiphong.vn/tin-tuc/278/bao-cao-cua-hoi-dong-quan-tri-ve-quan-tri-va-ket-qua-hoat-dong-cua-hoi-dong-quan-tri-nam-2016-va-ke-hoach-nam-2017.html http://toaxehaiphong.vn/tin-tuc/278/bao-cao-cua-hoi-dong-quan-tri-ve-quan-tri-va-ket-qua-hoat-dong-cua-hoi-dong-quan-tri-nam-2016-va-ke-hoach-nam-2017.html
Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017
Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017...]]>
Mon, 22 May 2017 06:10:19 +0700 http://toaxehaiphong.vn/tin-tuc/277/chuong-trinh-dai-hoi-dong-co-dong-thuong-nien-nam-2017.html http://toaxehaiphong.vn/tin-tuc/277/chuong-trinh-dai-hoi-dong-co-dong-thuong-nien-nam-2017.html
Thông báo về việc tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2017
]]>
Wed, 17 May 2017 03:53:31 +0700 http://toaxehaiphong.vn/tin-tuc/273/thong-bao-ve-viec-to-chuc-dai-hoi-co-dong-thuong-nien-nam-2017.html http://toaxehaiphong.vn/tin-tuc/273/thong-bao-ve-viec-to-chuc-dai-hoi-co-dong-thuong-nien-nam-2017.html
Quyết định về việc triệu tập ĐHCĐ năm 2017
]]>
Tue, 16 May 2017 10:09:16 +0700 http://toaxehaiphong.vn/tin-tuc/272/quyet-dinh-ve-viec-trieu-tap-dhcd-nam-2017.html http://toaxehaiphong.vn/tin-tuc/272/quyet-dinh-ve-viec-trieu-tap-dhcd-nam-2017.html
Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của ông Nguyễn Văn Vương - Chủ tịch HĐQT
]]>
Wed, 12 Apr 2017 03:05:44 +0700 http://toaxehaiphong.vn/tin-tuc/270/bao-cao-ket-qua-giao-dich-co-phieu-cua-ong-nguyen-van-vuong-chu-tich-hdqt.html http://toaxehaiphong.vn/tin-tuc/270/bao-cao-ket-qua-giao-dich-co-phieu-cua-ong-nguyen-van-vuong-chu-tich-hdqt.html
Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của ông Nguyễn Văn Chự - bố của ông Nguyễn Quang Trung Phó Giám đốc
]]>
Wed, 12 Apr 2017 03:04:43 +0700 http://toaxehaiphong.vn/tin-tuc/269/bao-cao-ket-qua-giao-dich-co-phieu-cua-ong-nguyen-van-chu-bo-cua-ong-nguyen-quang-trung-pho-giam-doc.html http://toaxehaiphong.vn/tin-tuc/269/bao-cao-ket-qua-giao-dich-co-phieu-cua-ong-nguyen-van-chu-bo-cua-ong-nguyen-quang-trung-pho-giam-doc.html