Mô hình công ty - TOAXEHAIPHONG.VN RSS TOAXEHAIPHONG toaxehaiphong.vn RSS Tue, 26 Dec 2017 10:38:23 +0700 TOAXEHAIPHONG toaxehaiphong.vn http://toaxehaiphong.vn/rss http://toaxehaiphong.vn http://toaxehaiphong.vn/rss/mo-hinh-cong-ty.rss Mô hình công ty
Chức năng nhiệm vụ của các bộ phận, phòng ban: +/ Đại hội đồng cổ đông: là cơ quan có thẩm quyền cao nhất của Công ty Cổ phần Toa xe Hải Phòng. Đại hội đồng cổ đông có quyền và...]]>
Tue, 27 May 2014 11:12:47 +0700 http://toaxehaiphong.vn/mo-hinh-cong-ty/7/mo-hinh-cong-ty.html http://toaxehaiphong.vn/mo-hinh-cong-ty/7/mo-hinh-cong-ty.html